top of page

Türkiye'de Harita Mühendisliği'nin Taşınmaz Değerlemesindeki Yeri ve Rolü...

Araştırma Raporu, Mart 2006, KTÜ Trabzon.


1. GİRİŞ

Hukuk terminolojisinde yeryüzünde var olup elle tutulabilen varlıklara maddi mal denir (Mutluer, 1973). Maddi mallar kendi içinde menkul (taşınır) ve gayrimenkul (taşınmaz) olarak ikiye ayrılır. Bu ayırım içindeki taşınmazlar, yerinde sabit olup, bir yerden başka bir yere nakil olanağı bulunmayan mallardır. Taşınmaz(=Gayrimenkul); genel anlamda fiziksel bir varlık olan arazinin kendisi veya ve bu arazi üzerine inşa edilmiş suni yapılar olarak tanımlanır. Taşınmaz, yerin üstünde, üzerinde veya altındaki tüm ilaveleriyle birlikte, görülebilen, dokunulabilen maddi bir ‘şey’dir (IVSC, 2005).

Mali terminolojideki taşınmaz kavramı ise, genellikle arazi ve arazinin tamamlayıcı parçası olan binayı kavrar. International Federation of Surveyors (FIG)’in VII Komisyonunun (Cadastre & Land Management) birinci çalışma grubu “Kadastro 2014” raporunda ise arazi; “Su, toprak, kayalar, mineraller ve hidrokarbonlar altında, üzerinde ve üstünde hava ile birlikte yer küre yüzeyinin bir alanı” gibi tarif edilir. Arazi, “su ile kaplı alanlar ve denizler de dahil olmak üzere, yeryüzünün sabit bir alanı veya noktası ile ilgili bütün şeyleri kapsar” şeklinde tanımlanmaktadır (Yomralıoğlu vd., 2003).

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page